top of page
סיפורים אל תוך הלילה.jpg

מספרי סיפורים

מספרי הסיפורים זכתה לעדנה מחודשת בשנות ה70 בארה"ב ובקנדה. בישראל האומנות העתיקה חילחלה בשמנות ה80 עת הוקם בבית אריאלה בית ספר מקצועי למספרי סיפורים. היו אלו שנות ה90 בהם זכתה האומנות לתקופת רנסס. החלו לשדר תכניות טלביזיה בהם מופיעים מספרי

 

סיפורים וקנסים בין לאומיים השל מספרי סיפורים התקיימו בארץ ותכניות במערכת החינוך שליוו מספרי סיפורים.

כיום מונים בישראל כמאתיים מספרי סיפורים מקצועיים המאוגדים תחת העמותה לקידום אומנות מספרי היפורים בישראל. 

אומנות

bottom of page